• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

REZERVOAR PITKE VODE "ÐURÐEVO BRDO", JAGODINA

Rezervoar "Ðurđevo brdo" lociran je pored postojećeg rezervoara na Ðurđevom brdu u Jagodini. Zapremina rezervoara je V=10000 m3. Kota dna rezervoara je 168,55 a kota preliva 173,55 mm. Ove kote su usvojene tako da postojeći i novi rezervoar imaju istu kotu preliva. Kota preliva u postojećem rezervoaru određena je na osnovu vizuelnog snimanja cevnih veza unutar zatvaračnice. Ovakvim postavljanjem kote preliva novog rezervoara obezbeđen je spregnut rad postojećeg i novog rezervoara.
Što se tiče položaja rezervoara u distribucionoj mreži, on se nalazi iza potrošača (kontra rezervoar). U uslovima kada je potrošnja u gradu manja od kapaciteta pumpi na izvorištu rezervoar se puni. Kada potrošnja pređe količine vode koje se potiskuju sa izvorišta onda rezervoar počinje da se prazni.
Spregnuti rad starog i novog rezervoara je obezbešen u veznom šahtu ispred postojećeg rezervoara, gde su spojeni dovodno - odvodni cevovodi. U ovom šahtu je takođe ostavljena moućnost isključenja starog ili novog rezervoara. Projektnim zadatkom investitor je definisao gabarite rezervoara kao i ostale konstruktivne elemente.

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com