• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

MHE Lanište

Projekat izgradnje male hidroelektrane "Lanište" na Rupskoj Reci u Novom Selu počeo je da se realizuje septembra meseca 2016. godine. Hidrotehnički sistem MHE Lanište sastoji se od Vodozahvata sa taložnicom i ribljom stazom na Rupskoj reci, cevovoda sa tečenjem pod pritiskom i Mašinske zgrade sa izlazom za spoj sa donjom vodom. Vodozahvat je Tirolskog tipa.
Na osnovu rezultata hidrotehnièkog proraèuna, raspoloživog pada, instalisanog proticaja i konsultacija sa investitorom, usvojene su dve turbine istog tipa, Pelton, sa snagom od 1300kW. Ukupna instalisana snaga elektrane je 2600kW.

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com