• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2018 - Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija

RAZVOJNI PUT

 

 

Nakon svestranog sagledavanja potreba za organizovanjem službe koja bi se bavila problemima zaštite od štetnog dejstva voda, na osnivačkoj skupštini pravnih i fizičkih lica sa područija srezova Beličkog, Ravaničkog, Paraćinskog i Temničkog, 9.maja 1954. godine formirana je ustanova sa samostalnim finansiranjem, pod nazivom „Velikomoravska vodna zajednica“ sa sedistem u Ćupriji. Sa daljim razvojem društveno – ekonomskih odnosa, ustanova proširuje svoje delatnosti vezane za vodoprivredu i hidrogradnju, prerasta u preduzeće i posluje kao „Vodoprivredno preduzeće Morava“ sa sedištem u Ćupriji od 24 septembra 1966. godine.
U cilju efikasnijeg zajedničkog delovanja sa ostalim srodnim organizacijama u slivu Velike Morave, dana 20. marta 1967. godine, ove radne organizacije zaključuju ugovor o spajanju u Združno opšte vodoprivredno preduzeće „Morava“ sa sedištem u Beogradu, a organizacija zadržava i dalje status pravnog lica i naziv „Vodoprivredno preduzeće Ćuprija“ sa sedištem u Ćupriji. Donošenjem zakona o udruženom radu organizacija sa radnicima zaključuje Samoupravni sporazum o udruživanju rada radnika kojim je utvrđeno da posluje kao Radna organizacija bez OOUR-a, pod firmom Vodoprivredna organizacija „Ćuprija“, a prema procesima rada zaokurženim kao celine i obrazuje Radne jedinice i sektore. Godine 1989. Vodoprivredna organizacija „Ćuprija“ prerasta u društveno preduzeće pod firmom Vodoprivredno preduzeće „Ćuprija“.
U periodu tranzicije društva, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, preduzeće pristupa privatizaciji 2001. Godine i 2002. godine registruje se kao akcionarsko drustvo sa većinskim privatnim kapitalom, pod nazivom Vodoprivredno preduzeće „Ćuprija“ A.D.

f t g m

Gde se nalazimo

Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. Ćuprija
Cara Lazara 109, 35230 Ćuprija
Fax:    035-8871-044
Tel:     035-8871-508 i 8871-399
email: uprava@vpcuprija.com